>

Πέμπτη, 26 Νοέμβριος 2015 00:00

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΛΥΨΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΊΑΣ

 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 36 ΣΤΟ ΧΟΛΑΡΓΟ. 

 

 

 

 Προς Διαχειριστή Πολυκατοικίας :

 

Μετά από επίσκεψη μας στην πολυκατοικία σας επί της προαναφερθείσας οδού , και αφού έγινε επιτόπιος

 

έλεγχος   σας παραθέτουμε την παρακάτω προσφορά η οποία αφορά την ανάληψη της διαχείρισης εκ μέρους της εταιρείας μας με 20ετή εμπειρία στο χώρο των πολυκατοικιών .

 

Παρακάτω σας παραθέτουμε τις εργασίες πού θα εκτελούνται εκ μέρους της εταιρείας μας :

 

 

 

1.       Την επίσκεψη υπαλλήλου της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα.

 

2.       Την ειδοποίηση πόρτα-πόρτα των κοινοχρήστων δαπανών.

 

3.       Την είσπραξη πόρτα-πόρτα των κοινοχρήστων δαπανών.

 

4.       Την πληρωμή οφειλών (Καθαρίστρια –ΙΚΑ –ΔΕΗ – ΕΥΔΑΠ, Φυσικό Αέριο κ.α.).

 

5.       Την έγκαιρη τέλεση των εργασιών που προβλέπεται από τα Υπουργεία. (Συντήρηση Καλοριφέρ – Απολυμάνσεις κ.τ.λ. ).

 

6.       Την ειδοποίηση τεχνικών για επιδιόρθωση βλαβών κοινοχρήστων μηχανημάτων κατόπιν εντολής των ιδιοκτητών.

 

7.       Τοποθέτηση πυροσβεστήρων για ΔΩΡΕΑΝ χρήση από τους ενοίκους για όλο το διάστημα της συνεργασίας μας.

 

8.       Οποιαδήποτε εργασία που θα αποβλέπει στην ομαλή λειτουργία της πολυκατοικίας κατόπιν εντολής των ιδιοκτητών.

 

9.       Την επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας, με σκοπό την εν ημέρωση τους για οτιδήποτε έκτακτο συμβεί στην πολυκατοικία (βλάβες του καλοριφέρ ή του ασανσέρ, έκτακτες φθορές κοινοχρήστων χώρων κ.τ.λ.).

 

 

 

 Το μηνιαίο κόστος για τις παραπάνω υπηρεσίες ανέρχεται στο ποσό των  ………. ΕΥΡΩ  συν Φ.Π.Α.  ………… ΕΥΡΩ  σύνολο  ………….. ΕΥΡΩ.

 

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

( ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΩΡΩΝ )       

 

Στην περίπτωση που υπάρχουν μετρητές ωρών λειτουργίας , (ωρομετρητές), η ποσότητα θερμότητας που έχει αποδοθεί στα σώματα μιας  ιδιοκτησίας  i ,στο χρονικό διάστημα ανάμεσα σε δύο διαδοχικές καταμετρήσεις είναι ανάλογη με τον συντελεστή εi της ιδιοκτησίας αυτής , καθώς και με τη συνολική διάρκεια λειτουργίας της θέρμανσης στην ιδιοκτησία αυτή , δηλ. τη διαφορά ενδείξεων Ωi του αντίστοιχου μετρητή . Κατά συνέπεια τα ποσοστά  πi προκύπτουν από τον παρακάτω τύπο :  

 

 

 

                                                     εiΩi

 

                    Πi  =  [εifi +   ---------------------   ( 1- Σεi fi) ]· 100

 

                                   Σ εiΩi                                                                   

 

 

 

 

 

Όπου : 

 

 εi   συντελεστής επιβάρυνσης της ιδιοκτησίας   i  είναι χαρακτηριστικός συντελεστής της κάθε ιδιοκτησίας και αναγράφεται στα σχέδια που συνοδεύουν τη μελέτη κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης .

 

fi = συντελεστής παραμένουσας επιβάρυνσης της ιδιοκτησίας  i είναι χαρακτηριστικός της κάθε ιδιοκτησίας και αναγράφεται στα σχέδια που συνοδεύουν τη μελέτη κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης .

 

ωi  είναι η ένδειξη του ωρομετρητή (σε ώρες) για το διαμέρισμα   i  .

 

 

 

Στην περίπτωση που  ωi=0   η παραπάνω σχέση γίνεται για τις ιδιοκτησίες  i .

 

                                                                                                                              

 

                         

 

                                        Πi =fi ·ei ·100

 

Τετάρτη, 20 Μάιος 2015 00:00

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

9. Ο Διαχειριστής ως εντολοδόχος του συνόλου των ιδιοκτητών ενεργεί τις τρέχουσες επισκευές των κοινοχρήστων και πληρώνει τις κοινές δαπάνες από τα καταβαλλόμενα σ' αυτόν χρήματα από τους υπόχρεους ιδιοκτήτες οι οποίοι υποχρεούνται μόλις πάρουν τη σχετική πρόσκληση προς καταβολή να καταβάλλουν τα χρήματα στον Διαχειριστή χωρίς αναβολή διαφορετικά θα έχει την ευθύνη να αποζημιώσει τους λοιπούς ιδιοκτήτες για τυχόν ζημιές τους. Προς αντιμετώπιση των τρεχουσών ή έκτακτων δαπανών η Γενική Συνέλευση ορίζει σαν πάγια προκαταβολή το ποσόν το οποίο υποχρεούνται οι συνιδιοκτήτες να καταβάλλουν στον Διαχειριστή για την κάλυψη των αναγκών που παρουσιάζονται, με απόδοση λογαριασμού και το οποίο ποσόν ανανεώνεται συνεχώς στα χέρια του Διαχειριστή, αφού οι συνιδιοκτήτες υποχρεούνται να καταβάλλουν ανελλιπώς τους μηνιαίους λογαριασμούς τους.

Ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά, που τυχόν θα προκύψει στους συνιδιοκτήτες από υπαιτιότητά του και λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση των συνιδιοκτητών. Για κάθε δαπάνη επισκευής απαιτείται αιτιολογημένη γνωμάτευση ενός μηχανικού και πρακτικό έγκρισης υπογραφόμενο από τον Διαχειριστή και τον βοηθό του.

Εκτός από την περίπτωση κατά την οποία η μη εκτέλεση της επισκευής θέτει θέμα ασφάλειας του κτιρίου μερικής ή ολικής, η έγκριση παρέχεται από τη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται έκτακτα.

Ο Διαχειριστής παίρνει όλα τα μέτρα που απαιτούνται για τη διατήρηση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων της πολυκατοικίας.

10. Κάθε συνιδιοκτήτης ή μισθωτής ο οποίος κάνει χρήση του διαμερίσματος υποχρεούται στο διακανονισμό του λογαριασμού κοινοχρήστων δαπανών, που κοινοποιείται σ' αυτά κατά μήνα από τον Διαχειριστή, μέσα σε οκτώ μέρες. Στην περίπτωση κατά την οποία η πληρωμή του λογαριασμού καθυστερήσει πάνω από (15) δεκαπέντε μέρες υποχρεούται στην καταβολή σαν ποινική ρήτρα πρόσθετου ποσού ίσου προς το ½ του οφειλόμενου. Σε περίπτωση καθυστέρησης πέραν των (60) ημερών ο Διαχειριστής σαν πληρεξούσιος όλων των συνιδιοκτητών υποχρεούται να επιδιώξει δια της δικαστικής οδού του πειθαναγκασμού εκείνου που δεν πληρώνει τον λογαριασμό, την ποινική ρήτρα και τις λοιπές δικαστικές δαπάνες.

Γενικές διατάξεις

1. Όλοι οι περιορισμοί της κυριότητας που αναφέρονται είναι σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3741/29.

2. Η υπογραφή από οποιοδήποτε αγοραστή κάθε πράξης, με την οποία γίνεται κύριος διαμερίσματος, προϋποθέτει την πλήρη γνώση αυτού και την χωρίς επιφύλαξη, αποδοχή και απόλυτη έγκριση του κανονισμού , υποχρεούντος όλους τους καθολικούς και τους ειδικούς διαδόχους των συνιδιοκτητών.

3. Αν ο ιδιοκτήτης διηρημένης ιδιοκτησίας παραχωρήσει επί της ιδιοκτησίας του οποιαδήποτε δικαιώματα, που επιτρέπονται από την Νομοθεσία της Κατοικίας και τον κανονισμό, είτε με μίσθωση ή με παραχώρηση της χρήσης ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο, πρέπει να υποχρεώνει τον τρίτο τούτο στην τήρηση όλων των διατάξεων του κανονισμού, ευθύνεται όμως πάντοτε προσωπικά έναντι των υπολοίπων συνιδιοκτητών για κάθε πράξη ή παράλειψη εκείνου για τον οποίο γίνεται η παραχώρηση.

Οι συνιδιοκτήτες έχουν το ίδιο δικαίωμα ν' απαιτήσουν απ' ευθείας από εκείνο προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση, την τήρηση των διατάξεων του κανονισμού και την ανόρθωση κάθε ζημιάς.

Τετάρτη, 20 Μάιος 2015 00:00

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ κατοικίας ασκεί κυριαρχικά η Γενική Συνέλευση των συνιδιοκτητών.

Στη συνέλευση αυτοδίκαια δικαιούται να συμμετέχει κάθε ιδιοκτήτης είτε αυτοπροσώπως ή με ειδικό πληρεξούσιο.

Ο όλος αριθμός ψήφων είναι (1000) χίλιοι και κάθε ιδιοκτήτης έχει επί της συνιδιοκτησίας τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους σχετικούς πίνακες. Ο Διαχειριστής βοηθούμενος από ένα βοηθό είναι υπεύθυνος έναντι της Γενικής Συνέλευσης και αποδίδει σ' αυτή λογαριασμό στο τέλος κάθε χρόνου διαχείρισής του.

Σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματος άσκησης του λειτουργήματός του ο Διαχειριστής αναπληρώνεται από τον βοηθό του.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση των ιδιοκτητών συνέρχεται σε συνεδρίαση τουλάχιστον μια φορά το έτος και ύστερα από πρόσκληση του Διαχειριστή. Η κοινοποίηση αυτή προς τους ιδιοκτήτες πρέπει να γίνεται τουλάχιστον πέντε

(5) ημέρες προ της συνεδρίασης.

Στην πρόσκληση αυτή πρέπει να ορίζεται ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της συνέλευσης όπως και η ημέρα και η ώρα της στον ίδιο τόπο επαναληπτικής συνεδρίασης για την περίπτωση ματαίωσης της πρώτης λόγω έλλειψης απαρτίας ή συγκέντρωσης επαρκούς αριθμού ψήφων, όπου απαιτείται εξαιρετική πλειοψηφία για τη λήψη απόφασης.

Σε περίπτωση αμέλειας του Διαχειριστή την τακτική Συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει κάθε ιδιοκτήτης.

3. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα όταν παρίστανται και εκπροσωπούνται σ' αυτήν επτακόσια πενήντα χιλιοστά των ψήφων δηλ. 750 ψήφοι.

Εάν δεν γίνει απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση αυτοδίκαια μετά (15) δεκαπέντε ημέρες οπότε αυτή αποφασίζει έγκυρα εάν παρίστανται 250 ψήφοι, εκτός των περιπτώσεων, κατά τις οποίες ο νόμος ή ο κανονισμός απαιτεί εξαιρετική απαρτία.

4. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται οποτεδήποτε ή με πρόσκληση του Διαχειριστή ή με πρόσκληση ιδιοκτητών που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τέταρτο (1/4) του όλου αριθμού των ψήφων και ο μεν πρώτος συγκαλεί αυτή, για να αποφασίσει επί ορισμένων θεμάτων που τίθενται στη Γενική Συνέλευση με πρόσκληση, οι δε ιδιοκτήτες ν' αποφασίσει αυτή για την παύση του Διαχειριστή.

5. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με πλειοψηφία των ψήφων, εκτός αν ο Νόμος ή ο κανονισμός απαιτούν εξαιρετική πλειοψηφία για τη λήψη αποφάσεων. Σε αυτές δεν δικαιούνται ψήφου εκείνοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Διαχειριστή.

6. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων εφ' όσον λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο και κανονισμό είναι έγκυρες και υποχρεώνουν όλους τους συνιδιοκτήτες .

7. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη συντήρηση και επισκευή των κοινόχρηστων έργων και εγκαταστάσεων της πολυκατοικίας και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή τον κανονισμό.

8. Η τακτική Γενική Συνέλευση, αν συγκλήθηκε για τον σκοπό αυτό εκλέγει το Διαχειριστή της πολυκατοικίας και το βοηθό αυτού.

Αυτοί υποχρεωτικά πρέπει να είναι από τους συνιδιοκτήτες.

Η θητεία του Διαχειριστή και του βοηθού του ορίζεται για ένα χρόνο.

 

9. Ο Διαχειριστής ως εντολοδόχος του συνόλου των ιδιοκτητών ενεργεί τις τρέχουσες επισκευές των κοινοχρήστων και πληρώνει τις κοινές δαπάνες από τα καταβαλλόμενα σ' αυτόν χρήματα από τους υπόχρεους ιδιοκτήτες οι οποίοι υποχρεούνται μόλις πάρουν τη σχετική πρόσκληση προς καταβολή να καταβάλλουν τα χρήματα στον Διαχειριστή χωρίς αναβολή διαφορετικά θα έχει την ευθύνη να αποζημιώσει τους λοιπούς ιδιοκτήτες για τυχόν ζημιές τους. Προς αντιμετώπιση των τρεχουσών ή έκτακτων δαπανών η Γενική Συνέλευση ορίζει σαν πάγια προκαταβολή το ποσόν το οποίο υποχρεούνται οι συνιδιοκτήτες να καταβάλλουν στον Διαχειριστή για την κάλυψη των αναγκών που παρουσιάζονται, με απόδοση λογαριασμού και το οποίο ποσόν ανανεώνεται συνεχώς στα χέρια του Διαχειριστή, αφού οι συνιδιοκτήτες υποχρεούνται να καταβάλλουν ανελλιπώς τους μηνιαίους λογαριασμούς τους.

Ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά, που τυχόν θα προκύψει στους συνιδιοκτήτες από υπαιτιότητά του και λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση των συνιδιοκτητών. Για κάθε δαπάνη επισκευής απαιτείται αιτιολογημένη γνωμάτευση ενός μηχανικού και πρακτικό έγκρισης υπογραφόμενο από τον Διαχειριστή και τον βοηθό του.

Εκτός από την περίπτωση κατά την οποία η μη εκτέλεση της επισκευής θέτει θέμα ασφάλειας του κτιρίου μερικής ή ολικής, η έγκριση παρέχεται από τη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται έκτακτα.

Ο Διαχειριστής παίρνει όλα τα μέτρα που απαιτούνται για τη διατήρηση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων της πολυκατοικίας.

10. Κάθε συνιδιοκτήτης ή μισθωτής ο οποίος κάνει χρήση του διαμερίσματος υποχρεούται στο διακανονισμό του λογαριασμού κοινοχρήστων δαπανών, που κοινοποιείται σ' αυτά κατά μήνα από τον Διαχειριστή, μέσα σε οκτώ μέρες. Στην περίπτωση κατά την οποία η πληρωμή του λογαριασμού καθυστερήσει πάνω από (15) δεκαπέντε μέρες υποχρεούται στην καταβολή σαν ποινική ρήτρα πρόσθετου ποσού ίσου προς το ½ του οφειλόμενου. Σε περίπτωση καθυστέρησης πέραν των (60) ημερών ο Διαχειριστής σαν πληρεξούσιος όλων των συνιδιοκτητών υποχρεούται να επιδιώξει δια της δικαστικής οδού του πειθαναγκασμού εκείνου που δεν πληρώνει τον λογαριασμό, την ποινική ρήτρα και τις λοιπές δικαστικές δαπάνες.

Γενικές διατάξεις

1. Όλοι οι περιορισμοί της κυριότητας που αναφέρονται είναι σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3741/29.

2. Η υπογραφή από οποιοδήποτε αγοραστή κάθε πράξης, με την οποία γίνεται κύριος διαμερίσματος, προϋποθέτει την πλήρη γνώση αυτού και την χωρίς επιφύλαξη, αποδοχή και απόλυτη έγκριση του κανονισμού , υποχρεούντος όλους τους καθολικούς και τους ειδικούς διαδόχους των συνιδιοκτητών.

3. Αν ο ιδιοκτήτης διηρημένης ιδιοκτησίας παραχωρήσει επί της ιδιοκτησίας του οποιαδήποτε δικαιώματα, που επιτρέπονται από την Νομοθεσία της Κατοικίας και τον κανονισμό, είτε με μίσθωση ή με παραχώρηση της χρήσης ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο, πρέπει να υποχρεώνει τον τρίτο τούτο στην τήρηση όλων των διατάξεων του κανονισμού, ευθύνεται όμως πάντοτε προσωπικά έναντι των υπολοίπων συνιδιοκτητών για κάθε πράξη ή παράλειψη εκείνου για τον οποίο γίνεται η παραχώρηση.

Οι συνιδιοκτήτες έχουν το ίδιο δικαίωμα ν' απαιτήσουν απ' ευθείας από εκείνο προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση, την τήρηση των διατάξεων του κανονισμού και την ανόρθωση κάθε ζημιάς.