>

Νέα

Νέα (3)

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

( ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΩΡΩΝ )       

 

Στην περίπτωση που υπάρχουν μετρητές ωρών λειτουργίας , (ωρομετρητές), η ποσότητα θερμότητας που έχει αποδοθεί στα σώματα μιας  ιδιοκτησίας  i ,στο χρονικό διάστημα ανάμεσα σε δύο διαδοχικές καταμετρήσεις είναι ανάλογη με τον συντελεστή εi της ιδιοκτησίας αυτής , καθώς και με τη συνολική διάρκεια λειτουργίας της θέρμανσης στην ιδιοκτησία αυτή , δηλ. τη διαφορά ενδείξεων Ωi του αντίστοιχου μετρητή . Κατά συνέπεια τα ποσοστά  πi προκύπτουν από τον παρακάτω τύπο :  

 

 

 

                                                     εiΩi

 

                    Πi  =  [εifi +   ---------------------   ( 1- Σεi fi) ]· 100

 

                                   Σ εiΩi                                                                   

 

 

 

 

 

Όπου : 

 

 εi   συντελεστής επιβάρυνσης της ιδιοκτησίας   i  είναι χαρακτηριστικός συντελεστής της κάθε ιδιοκτησίας και αναγράφεται στα σχέδια που συνοδεύουν τη μελέτη κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης .

 

fi = συντελεστής παραμένουσας επιβάρυνσης της ιδιοκτησίας  i είναι χαρακτηριστικός της κάθε ιδιοκτησίας και αναγράφεται στα σχέδια που συνοδεύουν τη μελέτη κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης .

 

ωi  είναι η ένδειξη του ωρομετρητή (σε ώρες) για το διαμέρισμα   i  .

 

 

 

Στην περίπτωση που  ωi=0   η παραπάνω σχέση γίνεται για τις ιδιοκτησίες  i .

 

                                                                                                                              

 

                         

 

                                        Πi =fi ·ei ·100

 

Τετάρτη, 20 Μάιος 2015 00:00

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Γράφτηκε από τον

9. Ο Διαχειριστής ως εντολοδόχος του συνόλου των ιδιοκτητών ενεργεί τις τρέχουσες επισκευές των κοινοχρήστων και πληρώνει τις κοινές δαπάνες από τα καταβαλλόμενα σ' αυτόν χρήματα από τους υπόχρεους ιδιοκτήτες οι οποίοι υποχρεούνται μόλις πάρουν τη σχετική πρόσκληση προς καταβολή να καταβάλλουν τα χρήματα στον Διαχειριστή χωρίς αναβολή διαφορετικά θα έχει την ευθύνη να αποζημιώσει τους λοιπούς ιδιοκτήτες για τυχόν ζημιές τους. Προς αντιμετώπιση των τρεχουσών ή έκτακτων δαπανών η Γενική Συνέλευση ορίζει σαν πάγια προκαταβολή το ποσόν το οποίο υποχρεούνται οι συνιδιοκτήτες να καταβάλλουν στον Διαχειριστή για την κάλυψη των αναγκών που παρουσιάζονται, με απόδοση λογαριασμού και το οποίο ποσόν ανανεώνεται συνεχώς στα χέρια του Διαχειριστή, αφού οι συνιδιοκτήτες υποχρεούνται να καταβάλλουν ανελλιπώς τους μηνιαίους λογαριασμούς τους.

Ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά, που τυχόν θα προκύψει στους συνιδιοκτήτες από υπαιτιότητά του και λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση των συνιδιοκτητών. Για κάθε δαπάνη επισκευής απαιτείται αιτιολογημένη γνωμάτευση ενός μηχανικού και πρακτικό έγκρισης υπογραφόμενο από τον Διαχειριστή και τον βοηθό του.

Εκτός από την περίπτωση κατά την οποία η μη εκτέλεση της επισκευής θέτει θέμα ασφάλειας του κτιρίου μερικής ή ολικής, η έγκριση παρέχεται από τη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται έκτακτα.

Ο Διαχειριστής παίρνει όλα τα μέτρα που απαιτούνται για τη διατήρηση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων της πολυκατοικίας.

10. Κάθε συνιδιοκτήτης ή μισθωτής ο οποίος κάνει χρήση του διαμερίσματος υποχρεούται στο διακανονισμό του λογαριασμού κοινοχρήστων δαπανών, που κοινοποιείται σ' αυτά κατά μήνα από τον Διαχειριστή, μέσα σε οκτώ μέρες. Στην περίπτωση κατά την οποία η πληρωμή του λογαριασμού καθυστερήσει πάνω από (15) δεκαπέντε μέρες υποχρεούται στην καταβολή σαν ποινική ρήτρα πρόσθετου ποσού ίσου προς το ½ του οφειλόμενου. Σε περίπτωση καθυστέρησης πέραν των (60) ημερών ο Διαχειριστής σαν πληρεξούσιος όλων των συνιδιοκτητών υποχρεούται να επιδιώξει δια της δικαστικής οδού του πειθαναγκασμού εκείνου που δεν πληρώνει τον λογαριασμό, την ποινική ρήτρα και τις λοιπές δικαστικές δαπάνες.

Γενικές διατάξεις

1. Όλοι οι περιορισμοί της κυριότητας που αναφέρονται είναι σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3741/29.

2. Η υπογραφή από οποιοδήποτε αγοραστή κάθε πράξης, με την οποία γίνεται κύριος διαμερίσματος, προϋποθέτει την πλήρη γνώση αυτού και την χωρίς επιφύλαξη, αποδοχή και απόλυτη έγκριση του κανονισμού , υποχρεούντος όλους τους καθολικούς και τους ειδικούς διαδόχους των συνιδιοκτητών.

3. Αν ο ιδιοκτήτης διηρημένης ιδιοκτησίας παραχωρήσει επί της ιδιοκτησίας του οποιαδήποτε δικαιώματα, που επιτρέπονται από την Νομοθεσία της Κατοικίας και τον κανονισμό, είτε με μίσθωση ή με παραχώρηση της χρήσης ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο, πρέπει να υποχρεώνει τον τρίτο τούτο στην τήρηση όλων των διατάξεων του κανονισμού, ευθύνεται όμως πάντοτε προσωπικά έναντι των υπολοίπων συνιδιοκτητών για κάθε πράξη ή παράλειψη εκείνου για τον οποίο γίνεται η παραχώρηση.

Οι συνιδιοκτήτες έχουν το ίδιο δικαίωμα ν' απαιτήσουν απ' ευθείας από εκείνο προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση, την τήρηση των διατάξεων του κανονισμού και την ανόρθωση κάθε ζημιάς.

Νέα αγορανομική διάταξη για δαπάνες κοινοχρήστων πολυκατοικιών

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο:

Ανάρτηση παραστατικών που αναφέρονται στα κοινόχρηστα πολυκατοικιών.

1. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες έκδοσης κοινοχρήστων, οφείλουν να αναρτούν στον πίνακα ανακοινώσεων της πολυκατοικίας, μαζί με τον μηνιαίο κατάλογο κοινοχρήστων, και αντίγραφα των νόμιμων παραστατικών εγγράφων, από τα οποία αποδεικνύονται οι δαπάνες που αναφέρονται σε αυτά. Στην περίπτωση έλλειψης πίνακα ανακοινώσεων, οφείλουν, μαζί με το ειδοποιητήριο πληρωμής των κοινοχρήστων να επισυνάπτουν σε αυτό και απλές φωτοτυπίες των παραστατικών των ανωτέρω δαπανών.

Άρθρο 2 Κυρώσεις

2. Για τους παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 1 της παρούσας επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

Άρθρο 3 Ισχύς της παρούσας

Η παρούσα τίθεται σε ισχύ σε όλη την Χώρα από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να ανακοινωθεί στον Ημερήσιο Τύπο και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Απριλίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ