>

ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΩΡΩΜΕΤΡΗΤΕΣ

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

( ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΩΡΩΝ )       

 

Στην περίπτωση που υπάρχουν μετρητές ωρών λειτουργίας , (ωρομετρητές), η ποσότητα θερμότητας που έχει αποδοθεί στα σώματα μιας  ιδιοκτησίας  i ,στο χρονικό διάστημα ανάμεσα σε δύο διαδοχικές καταμετρήσεις είναι ανάλογη με τον συντελεστή εi της ιδιοκτησίας αυτής , καθώς και με τη συνολική διάρκεια λειτουργίας της θέρμανσης στην ιδιοκτησία αυτή , δηλ. τη διαφορά ενδείξεων Ωi του αντίστοιχου μετρητή . Κατά συνέπεια τα ποσοστά  πi προκύπτουν από τον παρακάτω τύπο :  

 

 

 

                                                     εiΩi

 

                    Πi  =  [εifi +   ---------------------   ( 1- Σεi fi) ]· 100

 

                                   Σ εiΩi                                                                   

 

 

 

 

 

Όπου : 

 

 εi   συντελεστής επιβάρυνσης της ιδιοκτησίας   i  είναι χαρακτηριστικός συντελεστής της κάθε ιδιοκτησίας και αναγράφεται στα σχέδια που συνοδεύουν τη μελέτη κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης .

 

fi = συντελεστής παραμένουσας επιβάρυνσης της ιδιοκτησίας  i είναι χαρακτηριστικός της κάθε ιδιοκτησίας και αναγράφεται στα σχέδια που συνοδεύουν τη μελέτη κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης .

 

ωi  είναι η ένδειξη του ωρομετρητή (σε ώρες) για το διαμέρισμα   i  .

 

 

 

Στην περίπτωση που  ωi=0   η παραπάνω σχέση γίνεται για τις ιδιοκτησίες  i .

 

                                                                                                                              

 

                         

 

                                        Πi =fi ·ei ·100