>

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

9. Ο Διαχειριστής ως εντολοδόχος του συνόλου των ιδιοκτητών ενεργεί τις τρέχουσες επισκευές των κοινοχρήστων και πληρώνει τις κοινές δαπάνες από τα καταβαλλόμενα σ' αυτόν χρήματα από τους υπόχρεους ιδιοκτήτες οι οποίοι υποχρεούνται μόλις πάρουν τη σχετική πρόσκληση προς καταβολή να καταβάλλουν τα χρήματα στον Διαχειριστή χωρίς αναβολή διαφορετικά θα έχει την ευθύνη να αποζημιώσει τους λοιπούς ιδιοκτήτες για τυχόν ζημιές τους. Προς αντιμετώπιση των τρεχουσών ή έκτακτων δαπανών η Γενική Συνέλευση ορίζει σαν πάγια προκαταβολή το ποσόν το οποίο υποχρεούνται οι συνιδιοκτήτες να καταβάλλουν στον Διαχειριστή για την κάλυψη των αναγκών που παρουσιάζονται, με απόδοση λογαριασμού και το οποίο ποσόν ανανεώνεται συνεχώς στα χέρια του Διαχειριστή, αφού οι συνιδιοκτήτες υποχρεούνται να καταβάλλουν ανελλιπώς τους μηνιαίους λογαριασμούς τους.

Ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά, που τυχόν θα προκύψει στους συνιδιοκτήτες από υπαιτιότητά του και λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση των συνιδιοκτητών. Για κάθε δαπάνη επισκευής απαιτείται αιτιολογημένη γνωμάτευση ενός μηχανικού και πρακτικό έγκρισης υπογραφόμενο από τον Διαχειριστή και τον βοηθό του.

Εκτός από την περίπτωση κατά την οποία η μη εκτέλεση της επισκευής θέτει θέμα ασφάλειας του κτιρίου μερικής ή ολικής, η έγκριση παρέχεται από τη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται έκτακτα.

Ο Διαχειριστής παίρνει όλα τα μέτρα που απαιτούνται για τη διατήρηση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων της πολυκατοικίας.

10. Κάθε συνιδιοκτήτης ή μισθωτής ο οποίος κάνει χρήση του διαμερίσματος υποχρεούται στο διακανονισμό του λογαριασμού κοινοχρήστων δαπανών, που κοινοποιείται σ' αυτά κατά μήνα από τον Διαχειριστή, μέσα σε οκτώ μέρες. Στην περίπτωση κατά την οποία η πληρωμή του λογαριασμού καθυστερήσει πάνω από (15) δεκαπέντε μέρες υποχρεούται στην καταβολή σαν ποινική ρήτρα πρόσθετου ποσού ίσου προς το ½ του οφειλόμενου. Σε περίπτωση καθυστέρησης πέραν των (60) ημερών ο Διαχειριστής σαν πληρεξούσιος όλων των συνιδιοκτητών υποχρεούται να επιδιώξει δια της δικαστικής οδού του πειθαναγκασμού εκείνου που δεν πληρώνει τον λογαριασμό, την ποινική ρήτρα και τις λοιπές δικαστικές δαπάνες.

Γενικές διατάξεις

1. Όλοι οι περιορισμοί της κυριότητας που αναφέρονται είναι σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3741/29.

2. Η υπογραφή από οποιοδήποτε αγοραστή κάθε πράξης, με την οποία γίνεται κύριος διαμερίσματος, προϋποθέτει την πλήρη γνώση αυτού και την χωρίς επιφύλαξη, αποδοχή και απόλυτη έγκριση του κανονισμού , υποχρεούντος όλους τους καθολικούς και τους ειδικούς διαδόχους των συνιδιοκτητών.

3. Αν ο ιδιοκτήτης διηρημένης ιδιοκτησίας παραχωρήσει επί της ιδιοκτησίας του οποιαδήποτε δικαιώματα, που επιτρέπονται από την Νομοθεσία της Κατοικίας και τον κανονισμό, είτε με μίσθωση ή με παραχώρηση της χρήσης ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο, πρέπει να υποχρεώνει τον τρίτο τούτο στην τήρηση όλων των διατάξεων του κανονισμού, ευθύνεται όμως πάντοτε προσωπικά έναντι των υπολοίπων συνιδιοκτητών για κάθε πράξη ή παράλειψη εκείνου για τον οποίο γίνεται η παραχώρηση.

Οι συνιδιοκτήτες έχουν το ίδιο δικαίωμα ν' απαιτήσουν απ' ευθείας από εκείνο προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση, την τήρηση των διατάξεων του κανονισμού και την ανόρθωση κάθε ζημιάς.